Čo robíme

7
vytvorených modulov
46
zapojených škôl
1500+
zapojených žiakov
135
zapojených učiteľov
260
uskutočnených akcií

 

Cieľom programu Veda má budúcnosť je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov pre žiakov základných a študentov stredných škôl a ukázať im, že kariéra v tejto oblasti má budúcnosť. Pomáhame školám poskytovať svojim žiakom vzdelanie umožňujúce ich osobnú aj profesionálnu realizáciu a zodpovedajúce ich predstavám. Zástupcovia zamestnávateľov a učiteľov si môžu vymieňať svoje skúsenosti a prispieť tak ku skvalitneniu radu aspektov výučby.

Ponúkame firmám nástroj, ako poukázať na atraktivitu a perspektívu profesií, ktoré dnes nepatria medzi najvyhľadávanejšie.

 

AKO PROJEKT PREBIEHA

000

Foriem spolupráce medzi firmou a školou je v rámci projektu celý rad. Je vždy na dohode, pre ktorú z nich sa zapojené subjekty rozhodnú.

Modul pre žiakov:

Spolupráca je vo väčšine prípadov uskutočňovaná medzi jednou firmou a jednou triedou / ročníkom vybranej partnerskej školy v priebehu celého školského roka. Koordináciu párovania škôl s firmami a ďalšiu koordinačnú a metodickú podporu ich vzájomnej spolupráce zabezpečuje občianske združenie AISIS. Tým sú garantované minimálne administratívne nároky na zapojených partnerov.

Základnou formou spolupráce je modul Zručnosti v práci (určený pre ZŠ i SŠ). Ide o ročný program, ktorý formou presne štrukturovaných návštev a workshopov zoznamuje žiakov s chodom spolupracujúcich firiem (Deň v živote firmy, Životopisy a príprava na pohovor, Pohovory nanečisto, Veda v praxi, Záverečné zhodnotenie.)

Rozširujúce moduly realizované podľa dohody školy a firmy:

  • Mentoring pre žiakov (ZŠ i SŠ) – ročný program, zameraný na najužšiu spoluprácu so skupinou nadaných žiakov, v rámci ktorého sa dobrovoľníci z firiem pravidelne stretávajú so žiakmi zapojených škôl a podporujú ich záujem o kariéru v oblasti prírodných vied a technológií.
  • Letné brigády (len SŠ) – program pre starších žiakov, ktorý sprostredkúva pracovné praxe v spolupracujúcej firme počas letných prázdnin.

 

Moduly pre učiteľov:

  • Vzdelávací program pre učiteľov ZŠ v odboroch fyzika, matematika ponúka počas školského roka vzdelávacie aktivity v spolupráci s firmou. Cieľom programu je skvalitniť výučbu matematiky a fyziky na základných školách. Pedagogickí pracovníci sa v priebehu programu zoznamujú s rôznymi inováciami a novými trendami v prírodovedných a technických odboroch a sú následne schopní svojich žiakov viac zaujať a motivovať k štúdiu týchto odborov a ovplyvniť tak ich výber strednej školy alebo učňovského odboru. Program je súčasťou štúdia v rámci ďalšieho priebežného vzdelávania pedagogických zamestnancov.
  • Vzdelávací program pre výchovných/kariérových poradcov základných škôl má za cieľ poskytnúť účastníkom predstavu o reálnom uplatnení absolventov škôl, informácie o spolupráci škôl a firiem s prvkami duálneho vzdelávania a o celkovej situácii na trhu práce. Absolventi by mali mať ucelený prehľad o situácii na trhu vzdelania a práce, znalosť diagnostických nástrojov a orientáciu v oblasti kariérneho poradenstva.
  • Vzdelávací program pre riaditeľov základných škôl má za cieľ podporiť vedenie školy v pripravenosti na zmenu v súvislosti so zavádzaním nových foriem výučby vedúcich k zvýšeniu zmysluplnosti učenia (napr. Bádateľské metódy, spolupráca škôl a firiem, príp. väčšia otvorenosť škôl k podnetom z vonkajšieho prostredia) a v schopnosti vykonať túto zmenu v rámci pedagogického zboru.

 


 

Program Veda má budúcnosť je súčasťou platformy Školy firmám – firmy školám, ktorá vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership, do ktorej je v súčasnej dobe v celom Írsku zapojených 125 veľkých firiem a 170 škôl. Iniciativa School Business Partnership prebieha pod hlavičkou mimovládnej neziskovej organizácie Business in the Community, pôsobiacej po celom Írsku. S írskymi partnermi sme v pravidelnom kontakte a diskutujeme s nimi nastavenie nášho programu aj vízie projektu do budúcnosti.